• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400

ریاضی دهم

در این فایل موارد زیر درج شده است ۱) بودجه بندی و بارم بندی درس ریاضی دهم رشته علوم تجربی ۲)  بودجه بندی و بارم بندی درس ریاضی دهمرشته ریاضی ۳)  بودجه بندی و بارم بندی درس ریاضی دهم رشته

کدستانکانال ریاضی تلگرام

کانال ریاضی 1000

بارم بندی رياضي پايه دهم

در این فایل موارد زیر درج شده است

۱) بودجه بندی و بارم بندی درس ریاضی دهم رشته علوم تجربی

۲)  بودجه بندی و بارم بندی درس ریاضی دهمرشته ریاضی

۳)  بودجه بندی و بارم بندی درس ریاضی دهم رشته علوم انسانی

۴)  بودجه بندی و بارم بندی درس هندسه ۱ دهم رشته ریاضی

بودجه بندی و بارم بندی ریاضی دهم تجربی و ریاضی و هندسه 95 96