• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400
کدستانکانال ریاضی تلگرام

کانال ریاضی 1000

سرفصل هاي كتاب رياضي پايه دهم رشته علوم انساني و معارف

برای دانلود نسخه پیش نویس فصلهای اول تا پنجم اینجا کلیک کنید.


فصل اول:عبارت هاي جبري

چند اتحاد جبری و کاربردها .................................................................... 10
عبارت های گویا .................................................................................. 18

فصل دوم: معادله درجه 2

معادله و مسائل توصیفی ......................................................................... 26
حل معادلۀ درجة ٢ و کاربردها.................................................................... 35
معادله های شامل عبارت های گویا............................................................... 48

فصل سوم: تابع

مفهوم تابع........................................................................................ 54
ضابطة جبری تابع ............................................................................... 64
نمودار تابع خطی.................................................................................. 70
نمودار تابع درجة 2............................................................................... ۷۷

 

فصل چهارم: کار با داده های آماری

گردآوری داده ها .................................................................................. 86
معیارهای گرایش به مرکز ...................................................................... 99
معیا رهای پراکندگی ............................................................................ 103

 

 


فصل پنجم:نمایش داده هانمودارهای یک متغیّره ................................................................... 112
نمودارهای چند متغیّره .................................................................. 122

 

برای دانلود نسخه پیش نویس فصلهای اول تا پنجم اینجا کلیک کنید.